Noutăți

Anunț achiziție directă 

Subiect: Prestări servicii consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat (cod CPV : 79400000-8, 79411100-9)

Dată postare: 26.11.2021, ora 10:00

Asociația „BRAHMA” cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscală 30437563, legal reprezentată de domnul Barac Luigi-Florin, Președinte, vă solicită o ofertă pentru achiziția de servicii de consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat (cod CPV : 79400000-8, 79411100-9) în cadrul proiectului IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” ,  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – POCU/908/1/3/150659.

Valoarea totală estimată este de 72.300 lei, fără TVA inclus, care se defalcă pe loturi în felul următor:

 • suma bugetată în valoare de 58.800 lei, fără TVA, reprezentând costul corespunzător serviciilor de consiliere și consultanță în antreprenoriat pentru îmbunătățirea și dezvoltarea a 28 de planuri de afaceri (Lotul nr. 1);
 • suma bugetată în valoare de 13.500 lei, fără TVA, reprezentând costul corespunzător serviciilor de mentorat în antreprenoriat pentru 9 antreprenori (Lotul nr. 2).

Ofertele care depăsesc valoarea estimata totală și valoarea estimată pe fiecare lot în parte ofertat vor fi declarate inadmisibile.

Serviciile se vor achiziționa prin achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 și în acord cu procedurile specifice ale finanțatorului.

Oferta financiară, tehnică, Declarația privind lipsa conflictului de interese, împreună cu celelalte documente obligatorii se vor transmite până cel târziu în data de 08.12.2021, ora 16:00, la sediul administrativ al Asociației Brahma din București, str. Aleea Botorani, nr.5, bl. V36, sc. 1, ap. 4, sector 5, în plic sigilat, personal sau prin curier (cu suportarea taxelor de expediere de către ofertant). Ofertele transmise în alt mod decat cel solicitat de Achizitor  se resping. Clarificările pot fi depuse prin e-mail. Data limită de solicitare carificări: 03.12.2021 se va răspunde în termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificări. Răspunsurile la clarificări vor fi postate și pe pagina de web a achizitorului. Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul evaluării ofertelor. Eventualele contestații vor fi adresate beneficiarului în termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea înștiințării. Beneficiarul va soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare. În cazul în care ofertantul nu este mulțumit de modul de soluționare a contestației, se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificațiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor și prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnica și financiară. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

Plata serviciilor va fi finanțată din bugetul proiectului IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” (SMIS proiect 150659).

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
 • Propunerea tehnică trebuie semnată de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnată de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnată şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Documente obligatorii pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție:

 • Oferta financiară și Anexa la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, care să cuprindă minim specificațiile tehnice din caietul de sarcini, semnată, în original.
 • Declarația privind lipsa conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 14-15 OUG nr. 66/2011, semnată, în original.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care să se menționeze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar), acționarii și administratorii sau altă dovadă echivalentă în copie certificată cu originalul de către ofertant.
 • CV-uri semnate în original însoțite de declarația de disponibilitate și de documente justificative care dovedesc nivelul de studii (diplome / adeverințe / certificate relevante) și experiența profesională solicitată (de exemplu: recomandări, contracte de muncă, adeverințe, fișe de post etc.), în copie certificată cu originalul.

Toate documentele trebuie semnate de persoana/persoanele autorizată/e corespunzător, să reprezinte Ofertantul în contract. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, ofertantul va prezenta o împuternicire în acest sens.

Ofertele care nu conțin în integralitate documentele obligatorii solicitate de către Achizitor până la data limită de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme.

Se accepta oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Ca anexe se transmit: Caietul de sarcini și formularele pentru achiziția de servicii consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat.

1.1 Caiet de sarcini servicii antreprenoriat 1.2 Model Formular oferta servicii antreprenoriat 1.3 Model_Formular. propunere tehnică servicii antreprenoriat 1.4. Model_Declaratie lipsa conflict_consiliere