Noutăți

ANUNȚ RECRUTARE GRUP ȚINTĂ ELEVI CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

Dată publicare: 10.01.2023

 

Asociația Brahma, în cadrul proiectului „VOIOȘI – Valorificarea și Organizarea  Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative”, COD Smis 154011 anunță recrutarea şi selecția în grupul ţintă al proiectului 350 elevi din învățământul primar și gimnazial, asigurând un proces transparent, echidistant, obiectiv și nediscriminatoriu

Criterii de eligibilitate:

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din elevi din învățământul primar și gimnazial trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. au domiciliul/ locuiesc în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul;
 1. este înmatriculat în învățământul primar/gimnazial la data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect (adeverință de înmatriculare în învățământul primar/gimnazial)

Dosarul de înregistrare în grupul tintă al proiectului trebuie să conțină:

 1. Copie după CI/BI parinte/ tutore /reprezentant legal;
 2. Copie certificat de naștere elev;
 3. Adeverință de înmatriculare în învățământul primar/gimnazial;
 4. Anexa 1- Acord pentru furnizarea, coletarea, prelucrarea, stocarea, protectia si securitatea datelor cu caracter personal;
 5. Anexa 2- Cererea de inscriere in grupul tinta al proiectului;
 6. Anexa 3- Declaratie pe propria raspundere 4 in 1 pentru înscrierea în cadrul proiectului „VOIOȘI – Valorificarea și Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative” ;
 7. Anexa 4- Fisa de constatare situatie socio-economica;
 8. Anexa 5- Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020;

Elevii înscriși în cadrul proiectului vor beneficia gratuit de urmatoarele ateliere de tip outdoor:

 • Atelier pentru pregătirea elevilor din clasele a IV-a și a VIII-a în vederea optimizării tranziției într-un nou ciclu de învățământ (facilitarea și optimizarea tranziției elevilor către o nouă etapă de învățământ prin activități de tipul joc de rol, vizită la clase mai mari, dezbatere – așteptări vs. temeri, lucru în echipă și abordarea unor teme care să contribuie la familiarizarea cu noul context și reducerea anxietății etc.)
 • Atelier pentru prevenirea și diminuarea analfabetismului funcțional dedicat elevilor din ciclul primar și gimnazial (sporirea gradului de aplicabilitate a achizițiilor didactice pentru o mai bună funcționalitate practică interdisciplinară prin activități de tipul club de lectură și de matematică, joc de rol, experimente, vânătoarea de comori (cu hartă, probe, indicii, rezolvare de probleme)
 • Atelier pentru dezvoltarea aptitudinilor civice, socio-emoționale și practice ale elevilor din ciclul primar și gimnazial (abordarea unor teme privind locul și rolul elevilor într-un grup/clasă, motivația și sensul efortului pe care îl au de angajat pentru reușita la teze/examene sau gestionarea unor stări emoționale contradictorii, provocatoare, pregătirea elevului pentru societate: ateliere de gătit, arte, sport, sănătate, igienă și nutriție sănătoasă etc.);
 • Atelier de educație financiară și antreprenoriat pentru elevii din ciclul primar și gimnazial (extinderea orizonturilor elevilor prin introducerea în domeniul financiar prin deprinderea de concepte economico-financiare cheie și dezvoltarea planului de economisire, introducerea în domeniul antreprenorial prin deprinderea de concepte cheie în afaceri și dezvoltarea planului de afacere, utilizând jocuri relevante, interactive și creative,  exerciții relevante individuale și de echipă prin fișe de  lucru, materiale educaționale, interacțiuni între echipe, abordări adaptate la specificul GT etc.);
 • Atelier de dezvoltare a capacităților de comunicare, leadership și interacțiune socială a elevilor din ciclul primar și gimnazial (dezvoltarea limbajului și a comunicării, învățându-i pe elevi să se responsabilizeze în actul comunicării, să pună în cuvinte ceea ce simt și trăiesc fără a fi nevoie să reacționeze violent, să asculte empatic și să ofere feedback constructiv);
 • Atelier de dezvoltare a stimei de sine și a expresiei culturale (cunoașterea valorii și potențialului propriu al fiecărui elev, să se aprecieze corect, să fie conștienți de rădăcinile lor culturale, să fie empatici într-o lume diversificată cultural și cum să nu cadă în capcana idealurilor impuse de mass-media și rețelele de socializare);
 • Atelier de acțiuni de ecologizare și voluntariat la nivelul comunității locale cu implicarea elevilor, părinților și profesorilor (apropierea elevilor de natură, învățându-i să sorteze deșeurile, să respecte mediul înconjurător, să consume mai puțin, să facă voluntariat și alte gesturi care să-i facă să fie conștienți de ce înseamnă ecologie și care este rolul acesteia pentru un stil de viață sustenabil);

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Școlii Gimnazială Mircea Vodă (cu personalitate juridică) sau la secretariatul Școlii Gimnaziale „Costache Grigore Șuțu” Șuțești, după caz.

Data limita 28.02.2023

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, criterii de eligibilitate, modalitățile de înscriere la cursuri vă rugăm să ne contactați la tel.0736171207 e-mail: office@asociația-brahma.ro, persoană de contact Mihaela Vasiloi – Responsabilul informare, selectare, motivare și menținere grup ținta

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ANUNȚ ACHIZIȚIE

Tip procedură: achiziție directă

Descrierea achiziției:

Materiale  consumabile  necesare  derulării  atelierelor  de  educație  non-formală  tip  outdoor (COD CPV: 30199000-0 – Articole de papetărie şi alte articole din hârtie , 33741300-9 – Dezinfectant pentru mâini, 39162200-7 – Materiale şi echipamente de pregătire , 18141000-9 – Mănuși de lucru , 39831240-0 -Produse de curățenie);

Data postare: 21.12.2022, ora 13:30

Asociația „BRAHMA” cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscala 30437563, legal reprezentata de domnul Barac Luigi-Florin, Președinte, vă solicita o oferta pentru achiziția de Materiale  consumabile  necesare  derulării  atelierelor  de  educație  non-formală  tip  outdoor (COD CPV: 30199000-0 – Articole de papetărie şi alte articole din hârtie , 33741300-9 – Dezinfectant pentru mâini, 39162200-7 – Materiale şi echipamente de pregătire , 18141000-9 – Mănuși de lucru , 39831240-0 -Produse de curățenie) in cadrul ”VOIOSI – Valorificarea si Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative”(cod SMIS 154011).

Bugetul total alocat achiziției de față este de 15.000 lei, fără TVA, iar valoarea estimata totala este de 15.000 lei, fără TVA. Ofertele care depășesc valoarea estimata vor fi declarate inadmisibile.

Materialele se vor achiziționa prin achiziție directa in conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 si in acord cu procedurilor specifice ale finanțatorului.

Oferta financiară, tehnică și Declarația privind lipsa conflictului de interese se vor trimite prin e-mail la adresa office@asociatia-brahma.ro pana cel târziu in data de 12 ianuarie 2023 ora 16.00. Clarificările pot fi depuse prin e-mail. Data limită de solicitare clarificări: 9 ianuarie 2023 ora 16.00. se va răspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificări. Răspunsurile la clarificări vor fi postate si pe pagina de web a achizitorului.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricții condițiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, fiind rugat să examineze cu atenție specificațiile tehnice şi să pregătească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conținute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară. În acest sens

Orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerințelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

Plata produselor va fi finanțată din bugetul proiectul ”VOIOSI – Valorificarea si Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative”(cod SMIS 154011) și doar în limita bugetului acestui proiect.

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din Anexa tehnica;
 • Propunerea tehnică trebuie semnata de reprezentantul/reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Prețurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conține acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, prețurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnata şi stampilata de reprezentantul/reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Documente obligatorii pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție:

 • Oferta financiara si Anexa la oferta financiara, conform modelului achizitorului, semnata, in original.
 • Propunerea tehnica – Specificații tehnice ofertate, conform modelului achizitorului, semnata, in original.
 • Declarația privind lipsa conflictului de interese conform art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 și art. 58-63 Legea 98/2016 semnata in original.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, in care sa se menționeze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar) in copie certificata cu originalul de către ofertant.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Ca anexe se transmit Caietul de sarcini și Formularele pentru achiziția respectiva.

154011_Caiet de sarcini materiale ateliere elevi

154011_Formulare materiale ateliere elevi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANUNȚ ACHIZIȚIE

Tip procedură: achiziție directă

Descrierea achiziției:

Servicii de management financiar si contabilitate (cod CPV  66171000-9 Servicii de consultanță financiară, 79211000-6 Servicii de contabilitate);

 

Data postare: 21.12.2022, ora 13:00

 

Asociația „BRAHMA” cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscala 30437563, legal reprezentata de domnul Barac Luigi-Florin, Președinte, vă solicita o oferta pentru achizitia de servicii de management financiar si contabilitate (cod CPV  66171000-9 Servicii de consultanţă financiară, 79211000-6 Servicii de contabilitate) în cadrul proiectului ”VOIOSI – Valorificarea si Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative”(cod SMIS 154011).

Bugetul total alocat achiziției de față este de 52.000 lei, fara TVA, iar valoarea estimata totala este de 52.000 lei, fără TVA. Ofertele care depasesc valoarea estimata vor fi declarate inadmisibile.

Serviciile se vor achizitiona prin achizitie directa in conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 si in acord cu procedurile specifice ale finantatorului.

Oferta financiară, tehnică și Declarația privind lipsa conflictului de interese se vor trimite prin e-mail la adresa office@asociatia-brahma.ro pana cel tarziu in data de 29.12.2022 ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail. Data limita de solicitare clarificări: 27.12.2022 ora 16.00. Se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a achizitorului.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricții condițiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, fiind rugat să examineze cu atenție specificațiile tehnice şi să pregătească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conținute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară. În acest sens

Orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerințelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

Plata serviciilor va fi finantata din bugetul proiectul ”VOIOSI – Valorificarea si Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative” (cod SMIS 154011) și doar în limita bugetului acestui proiect.

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
 • Propunerea tehnică trebuie semnata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnata şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Cerinte minime obligatorii de calificare

 • Expertul contabil va fi membru activ al CECCAR din România, înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
 • Expertul contabil nu a fost sanctionat în ultimii 3 ani de Departamentul de etică sau de către comisiile de disciplină ale CECCAR.

Documente obligatorii pentru operatorii economici participanti la procedura de achizitie:

 • Oferta financiara si Anexa la oferta financiara, conform modelului achizitorului, semnata, in original.
 • Propunerea tehnica – Specificatii tehnice ofertate, conform modelului achizitorului, semnata, in original.
 • Declaratia privind lipsa conflictului de interese conform art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 și art. 58-63 Legea 98/2016 semnata in original.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in care sa se mentioneze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar) in copie certificata cu originalul de catre ofertant.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Ca anexe se transmit Caietul de sarcini și Formularele pentru achizitia respectiva.

154011_Caiet de sarcini_servicii financiar-contabile

154011_Formulare servicii financiar-contabile

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANUNȚ ACHIZIȚIE

Tip procedură: achiziție directă

Descrierea achiziției:

LOT NR. 1: servicii cursuri de perfecționare cu acordare de credite profesionale transferabile pentru personalul didactic și de sprijin în domeniul educației nonformale tip outdoor (40 beneficiari) cu cod CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesionala , 79633000-0 – Servicii de perfecționare a personalului , 80000000-4 – Servicii de învățământ și formare profesionala;

LOT NR. 2: servicii organizare ateliere de educație financiara si antreprenoriat pentru copii: 350 elevi beneficiari cu cod CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesionala, 79633000-0 – Servicii de perfecționare a personalului, 80000000-4 – Servicii de învățământ și formare profesionala;    

Data postare: 20.12.2022, ora 13:00

Asociația „BRAHMA”cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscala 30437563, legal reprezentată de domnul Barac Luigi-Florin, având funcția de președinte, vă solicită o ofertă de preț pentru servicii cursuri de perfecționare cu acordare de credite profesionale transferabile pentru personalul didactic și de sprijin în domeniul educației nonformale tip outdoor (40 beneficiari) cu cod CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesionala , 79633000-0 – Servicii de perfecționare a personalului , 80000000-4 – Servicii de învățământ și formare profesionala (lotul nr. 1); servicii organizare ateliere de educație financiara si antreprenoriat pentru copii: 350 elevi beneficiari cu cod CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesionala, 79633000-0 – Servicii de perfecționare a personalului, 80000000-4 – Servicii de învățământ și formare profesionala (lotul nr. 2), în cadrul proiectului ”VOIOSI – Valorificarea si Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative”(cod SMIS 154011).

Bugetul total alocat achiziției de față este de 99.200,00 lei, fără TVA, iar valoarea estimată totală este de 99.200,00, fără TVA, defalcată în felul următor:

 • Lotul nr. 1 servicii cursuri de perfecționare cu acordare de credite profesionale transferabile pentru personalul didactic și de sprijin în domeniul educației nonformale tip outdoor, în valoare totală de 12.800,00 lei, fără TVA
 • Lotul nr. 2 servicii organizare ateliere de educație financiara si antreprenoriat pentru copii în valoare totală de 86.400,00 lei, fără TVA

Ofertele care depășesc bugetul total alocat pentru achiziția de față vor fi declarate inadmisibile. Ofertele care depășesc bugetul total alocat pentru fiecare lot în parte vor fi declarate inadmisibile pentru lotul a cărui valoare bugetară a fost depășită.

Serviciile se vor achiziționa prin achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 și în acord cu procedurile specifice ale finanțatorului.

Oferta financiară, tehnică și Declarația privind lipsa conflictului de interese se vor trimite prin e-mail la adresa office@asociatia-brahma.ro până cel tarziu în data de  28 decembrie 2022 ora 16.00. Clarificările pot fi depuse prin e-mail. Data limită de solicitare clarificări: 26 decembrie 2022 ora 16.00. Se va raspunde în termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificări. Răspunsurile la clarificări vor fi postate și pe pagina de web a achizitorului.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, fiind rugat să examineze cu atenţies pecificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară. În acest sens

Orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

Se acceptă oferta pentru unul sau pentru cele doua loturi.

Plata serviciilor va fi finanțată din bugetul proiectului ”VOIOSI – Valorificarea si Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative”(cod SMIS 154011).

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din Anexa tehnică;
 • Propunerea tehnică trebuie semnată de persoana/persoanele autorizată/e corespunzător să reprezinte ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Prețurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnată şi ștampilată de persoana/persoanele autorizată/e să reprezinte ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Documente obligatorii de depus de către Ofertant:

 • Oferta financiară și Anexa la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Declaratia privind lipsa conflictului de interese conform art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 și art. 58-63 Legea 98/2016 semnată în original.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului sau alt document echivalent, în copie certificată cu originalul de către ofertant.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ca anexe se transmit Caietul de sarcini și Formularele pentru achiziția de față.

154011_Caiet de sarcini formare

154011_Formulare achizitie cursuri_

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANUNȚ RECRUTARE GRUP ȚINTĂ

Data: 16.12.2022

Asociația Brahma în cadrul proiectului VOIOȘI – Valorificarea și Organizarea  Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative”, COD Smis 154011 anunță recrutarea şi selecția în grupul ţintă al proiectului 40 de persoane din categoria personal didactic și de sprijin, asigurând un proces transparent, echidistant, obiectiv și nediscriminatoriu.

Criterii de eligibilitate:

o   PENTRU PERSONALUL DIDACTIC

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din personal didactic și de sprijin trebuie să îndeplinească cumulativ minimum următoarele condiții:

 • derulează activități educaționale cu elevii din ciclul primar sau/ și gimnazial și este angajat la una dintre unitățile școlare partenere respectiv:
 • Școala Gimnazială Mircea Vodă (cu personalitate juridică),
 • Școala Primară Dedulești (arondată Școlii Gimnaziale Mircea Vodă)
 • Școala Gimnazială „Costache Grigore Șuțu” Șuțești;
 • își ia angajamentul, prin declarație pe proprie răspundere, la dată intrării în grupul țintă, că se va implică în derularea activităților prevăzute prin proiect și destinate grupului țintă – elevi din ciclul primar și gimnazial.

o   PENTRU PERSONALUL DE SPRIJIN

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă formate din personal de sprijin trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • este angajat la una dintre unitățile școlare partenere pe una din funcțiile menționate în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, considerând art. 249 pct. (a)-(i) și (l)) respectiv:
 1. a) bibliotecar, documentarist, redactor;
 2. b) informatician;
 3. c) laborant;
 4. d) tehnician;
 5. e) pedagog școlar;
 6. f) instructor de educație extrașcolară;
 7. g) asistent social;
 8. h) corepetitor;
 9. i) mediator școlar;
 10. l) instructor-animator; și derulează sau asistă în cadrul activităților educaționale cu elevii din ciclul primar sau/ și gimnazial
 • își ia angajamentul, prin declarație pe proprie răspundere, la dată intrării în grupul țintă, că se va implică în derularea activităților prevăzute prin proiect și destinate grupului țintă – elevi din ciclul primar și gimnazial

Dosarul de înregistrare în grupul tintă al proiectului trebuie să conțină:

o   Copie după CI/BI;

o   Copie a certificatului de căsătorie sau a oricărui alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;

o   Adeverinţă care atestă calitatea de salariat (în original);

o   Copie diplomă ultimilor studii absolvite;

o   Copie contract de muncă sau orice act care să dovedească calitatea de salariat;

o   Anexă 1- Acord pentru furnizarea, coletarea, prelucrarea, stocarea, protecția și securitatea datelor cu caracter personal

o   Anexă 2- Cererea de înscriere în grupul țintă al proiectului

o   Anexă 3- Declarație pe propria răspundere 4 în 1 pentru înscrierea în cadrul proiectului „VOIOȘI – Valorificarea și Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative”

o   Anexă 5-Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

 

Cei înscriși în cadrul proiectului vor beneficia gratuit de:

 • Participarea în cadrul programului de perfecționare prin credite transferabile „Educatie non formală pentru o școală altfel”: 40 x profesioniști (cadre didactice și de sprijin) ce participa la cursul cu o durata de 60 de ore
 • Participarea în cadrul programului de training în domeniul nediscriminării și interculturalității: 40 x profesioniști (cadre didactice și de sprijin) ce participa la training-uri pe teme diverse  privind  nediscriminarea și interculturalitatea)
 • Participarea în cadrul programului de schimb de experienþa și bune-practici: 40 x profesioniști (cadre didactice și de sprijin) ce participa la evenimente de schimb de experienþa și bune-practici

 

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Școalii Gimnazială Mircea Vodă (cu personalitate juridică) sau la secretariatul Școalii Gimnaziale „Costache Grigore Șuțu” Șuțești, după caz.

Data limita de depunere dosare: 16.01.2023

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, criterii de eligibilitate, modalitățile de înscriere la cursuri vă rugăm să ne contactați la tel. 0736171207, e-mail: office@asociația-brahma.ro, persoană de contact Mihaela Vasiloi – Responsabilul informare, selectare, motivare și menținere grup ținta.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ANUNȚ achiziție

Tip procedură: achiziție directă

Descrierea achiziției:

LOT NR. 1: servicii de realizare website proiect cu cod CPV 72417000-6 Nume de domenii de internet, 72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web), 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web);

LOT NR. 2: servicii de creație grafică, design, tehnoredactare, editare, tipărire materiale informative cu cod CPV 22462000-6 Materiale publicitare, 79800000-2 – Servicii tipografice şi servicii conexe;

LOT NR. 3: servicii de creație grafică, design machetare, inscripționare materiale publicitare cu cod CPV: 22462000-6 Materiale publicitare, 79800000-2 – Servicii tipografice şi servicii conexe 

Data postare: 14.09.2022, ora 10:00

Asociația „BRAHMA”cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscala 30437563, legal reprezentată de domnul Barac Luigi-Florin, având funcția de președinte, vă solicită o ofertă de preț pentru servicii de realizare website proiect cu cod CPV 72417000-6 Nume de domenii de internet, 72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web), 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (lotul nr. 1), servicii de creație grafică, design, tehnoredactare, editare, tipărire materiale informative cu cod CPV 22462000-6 Materiale publicitare, 79800000-2 – Servicii tipografice şi servicii conexe (lotul nr. 2) și servicii de creație grafică, design machetare, inscripționare materiale publicitare (lotul nr. 3), cod CPV: 22462000-6 Materiale publicitare, 79800000-2 – Servicii tipografice şi servicii conexe, în cadrul proiectului ”ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”(cod SMIS 150461).

Bugetul total alocat achiziției de față este de 119,520.00 lei, fără TVA, iar valoarea estimată totală este de 119,520.00, fără TVA, defalcată în felul următor:

 • Lotul nr. 1 Servicii realizare website de prezentare proiect în valoarea totală de 29,800.00 lei, fără TVA
 • Lotul nr. 2 Servicii de creație grafică, design, tehnoredactare, editare, tipărire materiale informative în valoarea totală de 29,520.00 lei, fără TVA
 • Lotul nr. 3 Servicii de creație grafică, design machetare, inscripționare de materiale publicitare în valoarea totală de 60,200.00 lei, fără TVA

Ofertele care depășesc bugetul total alocat pentru achiziția de față vor fi declarate inadmisibile. Ofertele care depășesc bugetul total alocat pentru fiecare lot în parte vor fi declarate inadmisibile pentru lotul a cărui valoare bugetară a fost depășită.

Serviciile se vor achiziționa prin achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 și în acord cu procedurile specifice ale finanțatorului.

Oferta financiară, tehnică și Declarația privind lipsa conflictului de interese se vor trimite prin e-mail la adresa office@asociatia-brahma.ro până cel tarziu în data de  22 septembrie ora 16.00. Clarificările pot fi depuse prin e-mail. Data limită de solicitare clarificări: 19 septembrie ora 16.00. Se va raspunde în termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificări. Răspunsurile la clarificări vor fi postate și pe pagina de web a achizitorului.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, fiind rugat să examineze cu atenţies pecificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară. În acest sens

Orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

Se acceptă oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Plata serviciilor va fi finanțată din bugetul proiectului ”ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”(cod SMIS 150461).

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din Anexa tehnică;
 • Propunerea tehnică trebuie semnată de persoana/persoanele autorizată/e corespunzător să reprezinte ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Prețurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnată şi ștampilată de persoana/persoanele autorizată/e corespunzător să reprezinte ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Documente obligatorii de depus de către Ofertant:

 • Oferta financiară și Anexa la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Declaratia privind lipsa conflictului de interese conform art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 și art. 58-63 Legea 98/2016 semnată în original.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care să se menționeze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar) în copie certificată cu originalul de către ofertant.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ca anexe se transmit Caietul de sarcini și Formularele pentru achiziția de față.

150461_Caiet de sarcini servicii informare si publicitate

150461_Formulare servicii informare si publicitate

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ANUNȚ achiziție furnizare echipamente IT și software

Tip procedură: achiziție directă

Descrierea achiziției: furnizare  imprimantă multifuncțională color A3 (1), laptop-uri (9), videoproiector (1) și software (9) – (CPV – 30213100-6 – Computere portabile, 30232110-8 – Imprimante laser, 38652120-7 – Videoproiectoare, 48000000-8 – Pachete software şi sisteme informatic)

 

Data postare: 27.01.2022, ora 16.00

Asociația „BRAHMA” cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscală 30437563, legal reprezentată de domnul Barac Luigi-Florin, Președinte, vă solicită o ofertă de preț pentru achiziția de furnizare echipamente IT și software (Cod CPV 30213100-6 – Computere portabile, 30232110-8 – Imprimante laser, 38652120-7 – Videoproiectoare, 48000000-8 – Pachete software şi sisteme informatic) în cadrul proiectului „ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”, Cod SMIS: 150461.

Valoarea estimată totală este de 51.340 lei, fără TVA, iar bugetul maxim alocat este de 51.340 lei, fără TVA.

Produsele se vor achiziționa prin achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 și în acord cu procedurile specifice ale finanțatorului.

Oferta financiară, tehnică, Declarația privind lipsa conflictului de interese și celelalte anexe se vor trimite prin e-mail la adresa office@asociatia-brahma.ro până cel târziu în data de 03.02.2022 ora 16.00. Clarificările pot fi depuse prin e-mail. Data limită de solicitare clarificări: 31.01.2022 se va răspunde în termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificări. Răspunsurile la clarificări vor fi postate și pe pagina de web a achizitorului la secțiunea Achiziții. Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul evaluării ofertelor. Eventualele contestații vor fi adresate beneficiarului în termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea înstiințării. Beneficiarul va soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare. În cazul în care ofertantul nu este mulțumit de modul de soluționare a contestației, se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificațiile tehnice şi să pregătească oferta conform formularelor și prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

Plata produselor va fi finanțată din bugetul proiectului „ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”, Cod SMIS: 150461.

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnică;
 • Propunerea tehnică trebuie semnată de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care aceasta este semnată de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnată şi ștampilată de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care aceasta este semnată de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Documente obligatorii pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție:

 • Oferta financiară și Anexa la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, care să cuprindă specificațiile tehnice solicitate, semnată.
 • Declarația privind lipsa conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 14-15 OUG nr. 66/2011, semnată.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care să se menționeze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar), semnat conform cu originalul.

Ofertele care depășesc bugetul total alocat vor fi declarate inadmisibile. Ofertele care depășesc valoare bugetară de 11.900 lei, inclusiv TVA,  pentru imprimanta multifuncțională/ 3.998,4 lei inclusiv TVA pentru laptop, respectiv TVA/ 2.499 lei, inclusiv TVA, pentru videoproiector/ 1.190 lei inclusiv TVA/buc. pentru licența Microsoft Office Pro 2019, conform bugetului proiectului,  vor fi declarate inadmisibile.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ca anexe se atașează Formularele pentru achiziția respectivă.

 

150461 – Formular oferta IT150461 – Formular propunere tehnica IT150461 – Declaratie conflict interese IT

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ANUNȚ achiziție furnizare materiale consumabile pentru birou

Tip procedură: achiziție directă

Descrierea achiziției: furnizare materiale consumabile pentru birou (30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri, 30192700-8 – Papetărie, 30192000-1 – Accesorii de birou)

 

Dată postare: 25.01.2022, ora 16.00

Asociația „BRAHMA” cu sediul social în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscală 30437563, legal reprezentată de domnul Barac Luigi-Florin, Președinte, vă solicită o ofertă de preț pentru achiziția de furnizare materiale consumabile pentru birou (Cod CPV 30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri, 30192700-8 – Papetărie, 30192000-1 – Accesorii de birou) în cadrul proiectului „ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”, Cod SMIS: 150461.

Valoarea estimată totală este de 60.816,46 lei, fără TVA, iar bugetul maxim alocat este de 62.000 lei, fără TVA.

Produsele se vor achiziționa prin achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 și în acord cu procedurile specifice ale finanțatorului.

 

Oferta financiară, tehnică,  Declarația privind lipsa conflictului de interese și celelalte anexe  se vor trimite prin e-mail la adresa office@asociatia-brahma.ro până cel târziu în data de 01.02.2022 ora 16.00. Clarificările pot fi depuse prin e-mail. Data limită de solicitare clarificări: 28.01.2022 se va răspunde în termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificări. Răspunsurile la clarificări vor fi postate și pe pagina de web a achizitorului la secțiunea Achiziții. Ofertanții vor fi inștiințați în scris cu privire la rezultatul evaluării ofertelor. Eventualele contestații vor fi adresate beneficiarului în termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea înștiințării. Beneficiarul va soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare. În cazul în care ofertantul nu este mulțumit de modul de soluționare a contestației, se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificațiile tehnice şi să pregătească oferta conform formularelor și prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

Plata produselor va fi finanțată din bugetul proiectului „ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”, Cod SMIS: 150461.

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnică;
 • Propunerea tehnică trebuie semnată de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnată de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnată şi ștampilată de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnată de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Documente obligatorii pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție:

 • Oferta financiară și Anexa la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, care să cuprindă specificațiile tehnice solicitate, semnată.
 • Declarația privind lipsa conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 14-15 OUG nr. 66/2011, semnată.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care să se menționeze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar), semnat conform cu originalul.

Ofertele care nu conțin în integralitate documentele obligatorii solicitate de către Achizitor până la data limită de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care depășesc bugetul total alocat vor fi declarate inadmisibile.

Ofertele care depășesc următoarele valori bugetare:

 • 9.600 lei, fără TVA pentru Lotul 1 – A1.1- papetărie;
 • 9.600 lei, fără TVA pentru Lotul 2 – A1.1 – tonere;
 • 12.000 lei, fără TVA, pentru Lotul 3 – A3.1 – papetărie;
 • 9.600 lei, fără TVA pentru Lotul 4 – A3.1 – tonere;
 • 4.600 lei, fără TVA, pentru Lotul 5 – A5.1 – papetărie;
 • 4.600 lei, fără TVA pentru Lotul 6 – A5.1 – tonere;
 • 7.200 lei, fără TVA pentru Lotul 7 – A6.1 – papetărie;
 • 4.800 lei, fără TVA pentru Lotul 8 – A6.1 tonere

vor fi declarate inadmisibile.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ca anexe se atașează Formularele pentru achiziția respectivă.

 

 

150461_Formular oferta materiale consumabile 150461 – Formular propunere tehnica materiale consumabile150461_Declaratie conflict interese

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Anunț achiziție directă 

Subiect: Prestări servicii consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat (cod CPV : 79400000-8, 79411100-9)

Dată postare: 13.01.2022, ora 13:00

Asociația „BRAHMA” cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscala 30437563, legal reprezentată de domnul Barac Luigi-Florin, Președinte, vă solicită o ofertă pentru achiziția de servicii de consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat (cod CPV : 79400000-8, 79411100-9) în cadrul proiectului VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare (cod SMIS 150520), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 – POCU/910/2/4/150520.

 

Valoarea totală estimată este de 72.300 lei, fără TVA inclus, care se defalcă pe loturi în felul următor:

 • suma bugetată în valoare de 58.800 lei, fără TVA, reprezentând costul corespunzător serviciilor de consiliere și consultanță în antreprenoriat pentru îmbunătățirea și dezvoltarea a 28 de planuri de afaceri (Lotul nr. 1);
 • suma bugetată în valoare de 13.500 lei, fără TVA, reprezentând costul corespunzător serviciilor de mentorat în antreprenoriat pentru 9 antreprenori (Lotul nr. 2).

Ofertele care depășesc valoarea estimată totală și valoarea estimată pe fiecare lot în parte ofertat vor fi declarate inadmisibile.

Serviciile se vor achiziționa prin achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 și în acord cu procedurile specifice ale finanțatorului.

 

Oferta financiară, tehnică, Declarația privind lipsa conflictului de interese, împreună cu celelalte documente obligatorii se vor transmite până cel târziu în data de 20.01.2022, ora 16:00, la sediul administrativ al Asociației Brahma din București, str. Aleea Botorani, nr.5, bl. V36, sc. 1, ap. 4, sector 5, în plic sigilat, personal sau prin curier (cu suportarea taxelor de expediere de către ofertant). Ofertele transmise în alt mod decat cel solicitat de Achizitor se resping. Clarificările pot fi depuse prin e-mail. Data limită de solicitare carificări: 17.01.2022. Se va răspunde în termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificări. Răspunsurile la clarificări vor fi postate și pe pagina de web a achizitorului. Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul evaluării ofertelor. Eventualele contestații vor fi adresate beneficiarului în termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea înștiințării. Beneficiarul va soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare. În cazul în care ofertantul nu este mulțumit de modul de soluționare a contestației, se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificațiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor și prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnica și financiară. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

 

Plata serviciilor va fi finanțată din bugetul proiectului VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare (cod SMIS 150520).

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
 • Propunerea tehnică trebuie semnată de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnată de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnată şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Documente obligatorii pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție:

 • Oferta financiară și Anexa la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, care să cuprindă minim specificațiile tehnice din caietul de sarcini, semnată, în original.
 • Declarația privind lipsa conflictului de intereseîn conformitate cu prevederile art. 14-15 OUG nr. 66/2011, semnată, în original.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care să se menționeze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar), acționarii și administratorii sau altă dovadă echivalentă în copie certificată cu originalul de către ofertant.
 • CV-uri semnate în original însoțite de declarația de disponibilitate și de documente justificative care dovedesc nivelul de studii (diplome / adeverințe / certificate relevante) și experiența profesională solicitată (de exemplu: recomandări, contracte de muncă, adeverințe, fișe de post etc.), în copie certificată cu originalul.

 

Toate documentele trebuie semnate de persoana/persoanele autorizată/e corespunzător, să reprezinte Ofertantul în contract. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, ofertantul va prezenta o împuternicire în acest sens.

 

Ofertele care nu conțin în integralitate documentele obligatorii solicitate de către Achizitor până la data limită de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme.

 

Se acceptă oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Ca anexe se atașează: Caietul de sarcini și formularele pentru achiziția de servicii consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat.

1.1 Caiet sarcini servicii consiliere_VIITOR 1.2 Model Formular oferta servicii antreprenoriat 1.3 Model_Formular. propunere tehnica servicii antreprenoriat 1.4. Model_Declaratie lipsa conflict_consiliere

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Anunț achiziție directă 

Subiect: Prestări servicii de secretariat (cod CPV: 79500000-9)

Dată postare: 12.01.2022, ora 16:00

Asociația „BRAHMA” cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscala 30437563, legal reprezentată de domnul Barac Luigi-Florin, Președinte, vă solicită o ofertă pentru achiziția de servicii de secretariat (cod CPV: 79500000-9) în cadrul proiectului ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică (cod SMIS 150461), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 – POCU/908/1/3/150461.

 

Valoarea totală estimată este de 69.190 lei, fără TVA inclus, reprezentând costul corespunzător serviciilor de  secretariat;

Ofertele care depășesc valoarea estimată totală și valoarea estimată vor fi declarate inadmisibile.

Serviciile se vor achiziționa prin achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 și în acord cu procedurile specifice ale finanțatorului.

 

Oferta financiară, tehnică, Declarația privind lipsa conflictului de interese, împreună cu celelalte documente obligatorii se vor transmite până cel târziu în data de 19.01.2022, ora 16:00, prin e-mail. Clarificările pot fi depuse prin e-mail. Data limită de solicitare carificări: 14.01.2022. Se va răspunde în termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificări. Răspunsurile la clarificări vor fi postate și pe pagina de web a achizitorului. Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul evaluării ofertelor. Eventualele contestații vor fi adresate beneficiarului în termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea înștiințării. Beneficiarul va soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare. În cazul în care ofertantul nu este mulțumit de modul de soluționare a contestației, se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificațiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor și prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnica și financiară. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

Plata serviciilor va fi finanțată din bugetul proiectului ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică; (cod SMIS 150461).

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
 • Propunerea tehnică trebuie semnată de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnată de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnată şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Documente obligatorii pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție:

 • Oferta financiară și Anexa la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, care să cuprindă minim specificațiile tehnice din caietul de sarcini, semnată, în original.
 • Declarația privind lipsa conflictului de intereseîn conformitate cu prevederile art. 14-15 OUG nr. 66/2011, semnată, în original.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care să se menționeze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar), acționarii și administratorii sau altă dovadă echivalentă în copie certificată cu originalul de către ofertant.
 • CV-uri semnate în original însoțite de declarația de disponibilitate și de documente justificative care dovedesc nivelul de studii (diplome / adeverințe / certificate relevante) și experiența profesională solicitată (de exemplu: recomandări, contracte de muncă, adeverințe, fișe de post etc.), în copie certificată cu originalul.

Toate documentele trebuie semnate de persoana/persoanele autorizată/e corespunzător, să reprezinte Ofertantul în contract. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, ofertantul va prezenta o împuternicire în acest sens.

Ofertele care nu conțin în integralitate documentele obligatorii solicitate de către Achizitor până la data limită de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme.

 

Se acceptă oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Ca anexe se atașează: Specificațiile tehnice și formularele pentru achiziția de servicii de secretariat.

1.1 Specificații tehnice serv. secretariat 150461 1.2 Formular oferta serv. secretariat – 150461 1.3 Model_Formular propunere tehnică serv. secretariat – 150461 1.4. Model_Declaratie lipsa conflict_serv. secretariat – 150461

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Anunț achiziție directă 

Subiect: Prestări servicii de management financiar și contabilitate (cod CPV : 66171000-9, 79211000-6)

Dată postare: 06.01.2022, ora 10:00

 

Asociația „BRAHMA” cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscala 30437563, legal reprezentată de domnul Barac Luigi-Florin, Președinte, vă solicită o ofertă pentru achiziția de servicii de management financiar și contabilitate (cod CPV: 66171000-9 – Servicii de consultanță financiară, 79211000-6 – Servicii de contabilitate) în cadrul proiectului ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică (cod SMIS 150461), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 – POCU/908/1/3/150461.

 

Valoarea totală estimată este de 121.000 lei, fără TVA inclus, care se defalcă pe loturi în felul următor:

 • suma bugetată în valoare de 84.700 lei, fără TVA, reprezentând costul corespunzător serviciilor de management financiar;
 • suma bugetată în valoare de 36.300 lei, fără TVA, reprezentând costul corespunzător serviciilor de contabilitate.

Ofertele care depășesc valoarea estimată totală și valoarea estimată pe fiecare lot în parte ofertat vor fi declarate inadmisibile.

Serviciile se vor achiziționa prin achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 și în acord cu procedurile specifice ale finanțatorului.

 

Oferta financiară, tehnică, Declarația privind lipsa conflictului de interese, împreună cu celelalte documente obligatorii se vor transmite până cel târziu în data de 13.01.2022, ora 16:00 prin e-mail. Clarificările pot fi depuse prin e-mail. Data limită de solicitare carificări: 10.01.2022. Se va răspunde în termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificări. Răspunsurile la clarificări vor fi postate și pe pagina de web a achizitorului. Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul evaluării ofertelor. Eventualele contestații vor fi adresate beneficiarului în termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea înștiințării. Beneficiarul va soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare. În cazul în care ofertantul nu este mulțumit de modul de soluționare a contestației, se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificațiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor și prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnica și financiară. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

Plata serviciilor va fi finanțată din bugetul proiectului ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică; (cod SMIS 150461).

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
 • Propunerea tehnică trebuie semnată de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnată de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnată şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Documente obligatorii pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție:

 • Oferta financiară și Anexa la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, care să cuprindă minim specificațiile tehnice din caietul de sarcini, semnată, în original.
 • Declarația privind lipsa conflictului de intereseîn conformitate cu prevederile art. 14-15 OUG nr. 66/2011, semnată, în original.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care să se menționeze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar), acționarii și administratorii sau altă dovadă echivalentă în copie certificată cu originalul de către ofertant.
 • CV-uri semnate în original însoțite de declarația de disponibilitate și de documente justificative care dovedesc nivelul de studii (diplome / adeverințe / certificate relevante) și experiența profesională solicitată (de exemplu: recomandări, contracte de muncă, adeverințe, fișe de post etc.), în copie certificată cu originalul.

 

Toate documentele trebuie semnate de persoana/persoanele autorizată/e corespunzător, să reprezinte Ofertantul în contract. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, ofertantul va prezenta o împuternicire în acest sens.

 

Ofertele care nu conțin în integralitate documentele obligatorii solicitate de către Achizitor până la data limită de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme.

 

Se acceptă oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Ca anexe se atașează: Caietul de sarcini și formularele pentru achiziția de servicii de management financiar și contabilitate.

1.1. SMIS 150461-Caiet sarcini serv Fin-Contab 1.2 Formular oferta servicii_fincontab 150461 1.3 Formular. propunere tehnică fincontab- 150461 1.4 Model_Declaratie lipsa conflict fincontab-150461

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ANUNȚ achiziție servicii de închiriere spații

Tip procedură: achiziție directă

Descrierea achiziției:  servicii de inchiriere spațiu pentru înființare și dezvoltare Centru de Resurse și Servicii – CRS 3  (Cod CPV 70220000-9)

Data postare: 04.01.2022, ora 16.30

Asociația „BRAHMA” cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscală 30437563, legal reprezentată de domnul Barac Luigi-Florin, Președinte, va solicită o oferta de pret pentru achizitia de servicii de inchiriere spațiu pentru înființare și dezvoltare Centru de Resurse și Servicii – CRS 3  (Cod CPV 70220000-9) în Brăila în cadrul proiectului „ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”, Cod SMIS: 150461.

Valoarea estimata totala este de 77.000 lei, fara TVA.

Serviciile se vor achizitiona prin achizitie directa in conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 si in acord cu procedurile specifice ale finantatorului.

Oferta financiară, tehnică, Declarația privind lipsa conflictului de interese și celelalte anexe se vor trimite prin e-mail la adresa office@asociatia-brahma.ro pana cel tarziu in data de 11.01.2022 ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail. Data limita de solicitare carificari: 07.01.2022 se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a achizitorului la sectiunea Achizitii. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului.

 

Plata serviciilor va fi finantata din bugetul proiectului „ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”, Cod SMIS: 150461.

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
 • Propunerea tehnică trebuie semnata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnata şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Documente obligatorii pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție:

 • Oferta financiară și Anexa la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, care să cuprindă specificațiile tehnice solicitate, semnată.
 • Declarația privind lipsa conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 14-15 OUG nr. 66/2011, semnată.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care sa se menționeze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar), semnat conform cu originalul.
 • Dovada dreptului de proprietate asupra imobilului a proprietarului și/sau dreptului de folosință din care să rezulte dreptul de subînchiriere/cedare a folosinței imobilului, dacă este cazul

Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii solicitate de catre Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut

Ca anexe se ataseaza Formularele pentru achizitia respectiva.

3.2 Formular oferta servicii inchiriere 3.3 Model Formular propunere tehnica inchiriere 3.4 Model Declaratie conflict interese inchiriere 3.5. Contract inchiriere

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Anunț achiziție directă 

Subiect: Prestări servicii consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat (cod CPV : 79400000-8, 79411100-9)

Dată postare: 26.11.2021, ora 10:00

Asociația „BRAHMA” cu sediul în localitatea Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55, cod poștal cod 915300, județ Călărași, cod de identificare fiscală 30437563, legal reprezentată de domnul Barac Luigi-Florin, Președinte, vă solicită o ofertă pentru achiziția de servicii de consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat (cod CPV : 79400000-8, 79411100-9) în cadrul proiectului IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” ,  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – POCU/908/1/3/150659.

Valoarea totală estimată este de 72.300 lei, fără TVA inclus, care se defalcă pe loturi în felul următor:

 • suma bugetată în valoare de 58.800 lei, fără TVA, reprezentând costul corespunzător serviciilor de consiliere și consultanță în antreprenoriat pentru îmbunătățirea și dezvoltarea a 28 de planuri de afaceri (Lotul nr. 1);
 • suma bugetată în valoare de 13.500 lei, fără TVA, reprezentând costul corespunzător serviciilor de mentorat în antreprenoriat pentru 9 antreprenori (Lotul nr. 2).

Ofertele care depăsesc valoarea estimata totală și valoarea estimată pe fiecare lot în parte ofertat vor fi declarate inadmisibile.

Serviciile se vor achiziționa prin achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 și în acord cu procedurile specifice ale finanțatorului.

Oferta financiară, tehnică, Declarația privind lipsa conflictului de interese, împreună cu celelalte documente obligatorii se vor transmite până cel târziu în data de 08.12.2021, ora 16:00, la sediul administrativ al Asociației Brahma din București, str. Aleea Botorani, nr.5, bl. V36, sc. 1, ap. 4, sector 5, în plic sigilat, personal sau prin curier (cu suportarea taxelor de expediere de către ofertant). Ofertele transmise în alt mod decat cel solicitat de Achizitor  se resping. Clarificările pot fi depuse prin e-mail. Data limită de solicitare carificări: 03.12.2021 se va răspunde în termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificări. Răspunsurile la clarificări vor fi postate și pe pagina de web a achizitorului. Ofertanții vor fi înștiințați în scris cu privire la rezultatul evaluării ofertelor. Eventualele contestații vor fi adresate beneficiarului în termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea înștiințării. Beneficiarul va soluționa contestația în termen de 3 zile lucrătoare. În cazul în care ofertantul nu este mulțumit de modul de soluționare a contestației, se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificațiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor și prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificațiilor tehnice și al anunțului. Specificațiile tehnice constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnica și financiară. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute atrage descalificarea ofertantului.

Plata serviciilor va fi finanțată din bugetul proiectului IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” (SMIS proiect 150659).

Modul de prezentare a ofertei:

Prezentarea propunerii tehnice:

 • Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
 • Propunerea tehnică trebuie semnată de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnată de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.

Prezentarea propunerii financiare:

 • Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
 • Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
 • Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
 • Propunerea financiară  trebuie semnată şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Documente obligatorii pentru operatorii economici participanți la procedura de achiziție:

 • Oferta financiară și Anexa la oferta financiară, conform modelului achizitorului, semnată, în original.
 • Propunerea tehnică – Specificații tehnice ofertate, care să cuprindă minim specificațiile tehnice din caietul de sarcini, semnată, în original.
 • Declarația privind lipsa conflictului de interese în conformitate cu prevederile art. 14-15 OUG nr. 66/2011, semnată, în original.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în care să se menționeze obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar), acționarii și administratorii sau altă dovadă echivalentă în copie certificată cu originalul de către ofertant.
 • CV-uri semnate în original însoțite de declarația de disponibilitate și de documente justificative care dovedesc nivelul de studii (diplome / adeverințe / certificate relevante) și experiența profesională solicitată (de exemplu: recomandări, contracte de muncă, adeverințe, fișe de post etc.), în copie certificată cu originalul.

Toate documentele trebuie semnate de persoana/persoanele autorizată/e corespunzător, să reprezinte Ofertantul în contract. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, ofertantul va prezenta o împuternicire în acest sens.

Ofertele care nu conțin în integralitate documentele obligatorii solicitate de către Achizitor până la data limită de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme.

Se accepta oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Ca anexe se transmit: Caietul de sarcini și formularele pentru achiziția de servicii consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat.

1.1 Caiet de sarcini servicii antreprenoriat 1.2 Model Formular oferta servicii antreprenoriat 1.3 Model_Formular. propunere tehnică servicii antreprenoriat 1.4. Model_Declaratie lipsa conflict_consiliere